Foreningen

Foreningen består af indmeldte sejlere og støttemedlemmer. Foreningen ledes af bestyrelsen.

Bestyrelsen

 • Formand: Kenneth Boa, Træner i Sejlklubben Køge Bugt og aktiv sejler forælder
 • Næstformand og kasserer: Jonas Mathiasen, aktiv Feva-forælder i Snekkersten sejlklub
 • Bestyrelsesmedlem: Allan Ekstrand, aktiv Feva-forælder i Sejlklubben Køge Bugt.
 • Bestyrelsesmedlem: Lasse Schønemann, Aktiv Feva-forælder i Skælskør Amatør Sejlklub

Kontakt os via email kenneth@fevaklub.dk eller evt. ring til Kenneth Boa på: 21450000

§1 Klubbens navn og adresse

1.1 Klubbens navn er Dansk Feva klub (Danish Feva Association). Den officielle forkortelse er DFA.

1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2 Klubbens formål

2.1 Klubben skal som national specialklub under Dansk Sejlunion (DS) virke som klasseorganisation for de aktive Fevasejlere, og som sådan arbejde på;

 • At fremme og udvikle sejlads med Fevajoller i Danmark,  At fremme kontakt mellem sejlere og klubber med Fevajoller i Danmark bl.a. via hjemmeside og sociale netværk,
 • At fremme udveksling af viden og erfaringer mellem sejlere og klubber,  At fremme sjov og inspirerende sejlads,
 • At sikre og fremme fællesskab og et sundt socialt sejler miljø,
 • At fremme samarbejde på tværs af klubber for både sejlere og instruktører,
 • At fremme udbredelse af viden om bådenes anvendelsesmuligheder,
 • At medvirke til og sikre afholdelse af fælles træningsarrangementer,
 • At sikre udarbejdelse af årlig arrangementskalender,
 • At sikre danske sejlere og sejlklubbers interesser i forhold til de internationale klasseorganisationer og klasseregler,
 • At medvirke til og sikre afholdelse af Danmarksmesterskaber,
 • At støtte op om sejlernes deltagelse i internationale sejladser,
 • At medvirke med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførsel af udtagelser til internationale sejladser,
 • Evt. at udarbejde årlig national rangliste til brug i forbindelse med udtagelse til internationale stævner, samt
 • At arbejde for at sejlerne får kendskab til og overholder de til enhver tid gældende klasseregler.

§3 Medlemmer og deres forpligtelser

3.1 Nye medlemmer optages mod betaling af kontingent hele året. Ved optagelse skal bestyrelsen sørge for, at hvert medlem modtager en kopi af klubbens vedtægter.

3.1.1 Som aktive medlemmer optages alle Fevasejlere, ejere/partejere af RS Feva joller og sejlklubber med RS Feva joller, samt andre der viser interesse i at støtte klassens udvikling og fremtid i Danmark.

3.1.2 Passive Som passivt medlem/støttemedlem uden stemmeret kan optages enhver, der ønsker at støtte klubbens arbejde økonomisk, organisatorisk og/eller moralsk.

3.2 Forpligtelser

3.2.1 Ethvert aktivt medlem af klasseorganisationen er forpligtiget til at være medlem af en sejlklub tilsluttet DS.

3.2.2 Kun aktive medlemmer, der ikke er i kontingent restance, har stemmeret ved generalforsamlinger og medlemsmøder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved fremmøde af forælder eller klub repræsentant.

3.2.3 DFA’s medlemmer er forpligtet af de lovlige vedtagne beslutninger som bestyrelsen træffer og de i henhold hertil organiserede aktiviteter.

3.2.4 Optagelse på DFA’s eventuelle rangliste forudsætter aktivt medlemskab af DFA.

3.2.5 Adresseændringer skal skriftligt meddeles bestyrelsen.

§4 Organisatorisk tilknytning

4.1 DFA er medlem af RS Feva Class Association.

4.2 DS er øverste myndighed på nationalt plan.

4.3 Klubben og dermed også dens medlemmer er pligtige at overholde disse organisationers vedtægter.

§5 Kontingent

5.1 Medlemskontingent opkræves helårligt forud og forfalder til betaling inden den 1. april det pågældende år. Bestyrelsen er forpligtet til at søge alle kontingent restancer inddrevet.

5.2 Kontingent for aktive og passive medlemmer gældende for det følgende år fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

5.3 Medlemmer, der udtræder i årets løb har ikke ret til kontingent refusion.

5.4 For at kunne deltage i udtagelsessejladser og andre kapsejladser i DFA’s regi skal kontingent være betalt.

§6 Regnskab

6.1 Regnskabsåret løber fra hvert års 1. januar til 31. december.

6.2 Bestyrelsen skal senest to uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling afgive drifts- og resultatregnskab til revisoren.

6.3 Regnskabet skal forelægges forsynet med påtegning af revisoren til den ordinære generalforsamling.

6.4 Regnskabet skal indeholde klubbens aktiver og hvor de befinder sig.

§7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er DFA’s højeste myndighed, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver.

7.1 Ordinær generalforsamling

7.1.1 Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, dog senest den 15. marts.

7.1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt vedlagt dagsorden, og med mindst fire ugers varsel til samtlige medlemmer (evt. via e-mail og/eller klubbens hjemmeside).

7.1.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Valg af formand og kasserer
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt én suppleant
 8. Valg af en revisor, samt en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

7.1.4 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

7.1.5 Ændringsforslag til fremsendte forslag, kan behandles på generalforsamlingen på lige fod med fremsendte forslag.

7.1.6 Intet forslag under punktet eventuelt på dagsordenen kan vedtages.

7.2 Ekstraordinær generalforsamling.

7.2.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes hvis mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det/de emne/r, der ønskes behandlet.

7.2.2 En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt, som nævnt under punkt 7.1.2, til samtlige medlemmer med mindst to ugers varsel og indeholde dagsorden for mødet.

7.3 Generalforsamlingens ledelse.

7.3.1 Generalforsamlingen vælger ved starten af mødet en dirigent, der må være et siddende bestyrelsesmedlem, til at lede generalforsamlingen.

7.3.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra vedtægtsændringer og eksklusion, hvor der for vedtagelse kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

7.3.3 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal denne være skriftlig på begæring af mindst tre stemmeberettigede medlemmer.

7.3.4 Generalforsamlingens beslutninger indføres i referat. Referat offentliggøres i sin helhed på klubbens hjemmeside.

7.3.5 Har generalforsamlingen truffet beslutning om en sag, kan denne ikke bringes op igen på samme generalforsamling.

§8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

8.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

8.3 Formand og kasserer vælges ved særlig afstemning.

8.4 Genvalg kan finde sted.

8.5 I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsen og suppleanten, foretages der lodtrækning ved dirigenten.

8.6 Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest fire uger efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

8.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal der være en formand og en kasserer.

8.8 Bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal, og et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, såfremt formanden og mindst to medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.9 Afgår formanden inden valgperiodens udløb, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling såfremt næstformanden ikke indtræder i dennes sted. Formanden er ikke løst fra posten før en ny formand er tiltrådt. – Dog senest 6 måneder efter ønsket om fratrædelse fra posten er fremsat.

8.10 Bestyrelsen skal føre referat over dens handlinger.

§9 Revision

9.1 Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

9.2 Regnskabet overgives til revisoren for revision senest tre uger før generalforsamlingen.

9.3 Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede og forsyne regnskabet med revisionspåtegning. Revisor anmærkninger
skal meddeles generalforsamlingen ved regnskabets forelæggelse.

9.4 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne.

§10 Klubbens midler

10.1 Klubbens midler skal anbringes i bank, hvorover der kan disponeres af kassereren.

10.2 Væsentlige økonomiske dispositioner kræver en bestyrelsesbeslutning.

10.3 For klubbens eventuelle økonomiske forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Solidarisk ansvar kan således ikke gøres gældende overfor medlemmerne personligt.

§11 Vedtægtsændringer

11.1 Forandringer i disse vedtægter kan finde sted på enhver generalforsamling, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

11.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

§12 Udmeldelse og eksklusion

12.1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens bestyrelse med mindst to ugers varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til DFA.

12.2 Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfaldsdatoen kan bestyrelsen uden yderligere varsel slette et medlem af medlemskartoteket. Ønskes der igen medlemskab af DFA, må restancen først indfries.

12.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen herom kræver dog, at mindst 4 ud af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Bestyrelsen skal være fuldtallig ved afstemningen.

12.4 Det pågældende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar enten skriftligt eller mundtligt.

12.5 Medlemmet kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

12.6 Endelig kan et medlem ekskluderes når det efter forslag af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer vedtages på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.

12.7 Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på den pågældende generalforsamlings dagsorden, og en beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet i § 11 om ændring af klubbens vedtægter.

November 2017

Fevaklub.dk, den nye/genopståede klasseorganisation for RS Feva

Fevaklub.dk er den danske klasseorganisation for RS Feva jollen. Selvom jollen er aktiv i mange klubber og der deltager forholdsmæssigt mange besætninger til kapsejladser rundt om i landet, har
klasseorganisationen været inaktiv.

Nye kræfter er trådt til, klasseorganisationen har afholdt generalforsamling, der er lagt en strategi, klasseorganisationen er med andre ord klar til at skabe fantastiske rammer for Feva joller og Feva
besætninger i 2018 og frem.

Plan for Dansk Feva Klub

Med genstarten af dansk Feva klub er der basis for at skabe fornyet interesse for jollen, styrke de nuværende sejleres sammenhold på tværs af klubber samt at arrangere aktiviteter for nye og eksisterende
Feva sejlere. Dansk Feva klub vil bruge 2018 til at skabe netværk, søge Feva interesserede sejlklubber og finde veje til at få flere nye sejlere. Med udgangen af 2018 skal der evalueres, således at strategien for
fremtiden bliver så skarp og præcis som muligt.

Dansk Feva Klub vil med genstart af klasseorganisationen øge deltagelsen i Feva-aktiviteter; herunder øget deltagelse i Harboe Cup, ved at arrangere Feva-aktiviteter med deltagelse på tværs af sejlklubber; herunder øge antallet af medlemmer i Dansk Feva Klub og dermed opnå et bedre grundlag for udvikling i Feva- klassen. Dansk Feva Klub vil række ud mod andre klasseorganisationer og bidrage til at skabe samarbejde på tværs af klasseorganisationer. Initialt vil vi skabe samarbejde med Dansk Tera Klub.

Dansk Feva Klubs mål for 2018, samt tilhørende succes kriterier.

 • Mindst 20 Feva-besætninger (40 sejlere) har meldt sig ind i Dansk Feva Klub, Flere end 60 sejlere vil betegnes som en bragende succes
 • Deltagelse af mindst 15 Feva-besætninger (30 sejlere) pr. Feva-camp, flere end 25 besætninger vil betegnes som en bragende succes
 • Skabe et DM for Feva Jollen, gerne i forbindelse med ungdoms & Junior DM i Sønderborg 2018. Deltagelse af mindst 20 besætninger (40 sejlere), flere end 30 besætninger vil betegnes som en bragende succes
 • Deltagelse af mindst 20 Feva-besætninger (40 sejlere) i Harboe Cup 2018, flere end 30 besætninger vil betegnes som en bragende succes.
 • Deltagelse af mindst 10 trænere til Train the trainer Camp’en, mange flere vil reducere kvaliteten af indholdet. Alle deltagere skal have mulighed for at coache Feva sejlere.
 • Skabe fornyet interesse for klassen og jollen. (Ikke målbart kriterie)

Konkrete aktiviteter:

 1. Social Camp 16. og 17. juni 2018 i samarbejde med Snekkersten Sejlklub.
 2. Trænings Camp 23. og 24. juni i samarbejde med Vallensbæk Sejlklub.
 3. Trænings Camp 18. og 19. august i samarbejde med sejlklub Fyn/Jylland.
 4. Train the Trainer. Camp 27. og 28. oktober for trænere der vil dygtiggøre sig vedr. Feva jollen i samarbejde med SKB.
 5. Bidrage med support på vand og land til DM i Sønderborg.
 6. 6) Bidrage med support på vand og land til Harboe Cup i Skælskør.

Social Camp 16. og 17. juni 2018

Camp’en skal danne grundlag for fornyet klassesammenhold, og vil ikke have praktisk sejlads træning skemalagt. Der vil dog være indlagt ”lege” hvor kommunikation og samarbejde er omdrejningspunktet.
Endvidere vil træner teamet coache sejlerne undervejs med fokus på de 5 grundelementere. Konkret er Snekkersten Sejlklub forespurgt om at være samarbejdspartner, Sejlklubben Køge Bugt er forespurgt om lån af grej (følgebåd). Tera klasseorganisation er inviteret til at deltage.
Der inviteres til hyggesejlads i det nordlige Øresund med lege og overnatning i telt. Er vind og vejr ikke til sejlads til andre destinationer, arbejdes der på at deltagerne kan overnatte i klubhuset i Snekkersten.

Trænings Camp 23. og 24. juni

Camp’en er en trænings camp og vil være den første camp med fokus på sejlernes kompetencer. Der vil være 4 træningspas med skippermøde før hvert pas, samt afmelding på træningen efter hvert pas.

 Campens indhold bliver tilrettelagt sammen med Vallensbæk sejlklub, Jens Jakobsen. Overskriften for Campen er Trim og Balance, der tages udgangspunkt i de 5 Grundelementer.

Trænings Camp 18. og 19. august

Camp’en er en trænings camp og vil være optakt til hhv. DM og Harboe Cup. Der vil være 4 træningspas med skippermøde før hvert pas, samt afmelding på træningen efter hvert pas.

Campens indhold bliver tilrettelagt sammen med en Sejlklub i det Jysk/Fynske. Overskriften for Campen er Samarbejde og kommunikation.

 Lykkes det ikke at finde en sejlklub i det Fynsk/Jyske der kan samarbejde i den konkrete weekend, er weekenden 23. og 24. september allokeret for bestyrelsen af Fevaklub.dk

Train the Trainer. Camp 27. og 28. Oktober

Camp’en er en trænings camp for trænere, samt et mindre antal Feva besætninger. Der vil være 2 træningspas med intensiv teori for trænerne, samt med skippermøde før hvert pas, samt afmelding på
træningen efter hvert pas.

Campens indhold bliver tilrettelagt i samarbejde med Sejlklubben Køge Bugt.

Bidrage med support på vand og land til DM i Sønderborg

Fevaklub.dk vil samarbejde med Sønderborg Sejlklub med support på land og vand under afholdelsen af DM. Fevaklub.dk, låner følgebåd og stiller med frivillige ressourcer. Skippermøde før første sejlads vil være
oplagt.

Bidrage med support på vand og land til Harboe Cup i Skælskør

Fevaklub.dk vil samarbejde med Teraklub.dk om support på land og vand under afholdelsen af Harboe Cup.

Fevaklub.dk, låner følgebåd af SKB og stiller med frivillige ressourcer. Skippermøde før første sejlads vil være oplagt.

Træner kompetencer Fevaklub.dk er i gang med at lave aftaler med:
Nicklas Højegaard, 19 år SKB og KDY. Nicklas har sejlet Tera, Feva, 29’er og begyndt i 49’er, han har gennemført Instruktør 1 kursus samt indehaver et speedbådscertifikat.
Julius Strüwing, HS ……
Der arbejdes intenst på at indgå aftale med flere trænere, således at fevaklub.dk råder over 3-4 faste træner ressourcer.

Samarbejdspartnere:
Sejlklubber: SKB, VSK, Helsingør, Snekkersten m.fl
Klasseorganisationer: Teraklub.dk m.fl.
Kapsejladsarrangør: Sønderborg Yacht Club m.fl.
Andre interessenter: Dansk Sejlunion, Aarhus Seashop m.fl.

Referat stiftende Generalforsamling Fevaklub.dk 28/11-2017

Deltagere:

 • Jonas Mathiasen og Anton Böcher fra Helsingør Sejlklub
 • Nicolas B. Hansen fra DS
 • Peter Toft – SKB ungdomsleder
 • Kenneth Boa – SKB træner

Velkommen:

Kenneth Boa ønsker velkommen – gennemgår oplæg til aktiviteter i Dansk Feva klub.

Peter Toft vælges til referent

Vedtægter:

 • Vedtægter er taget fra tidligere vedtægter og lægger sig op af Dansk Tera klubs vedtægter.
 • Rettes til via gennemgang på mødet. Mindre rettelser lavet ud fra oplægget.
 • Vedtægter godkendes

Valg:

 • Formand: Kenneth Boa vælges
 • Kasserer: Emilie Thygesen (kunne ikke deltage, men vil gerne stille op)  Næstformand: Jonas Mathiasen
 • Bestyrelsesmedlem: Anton Mathiasen
 • Revisor: Mikkel Schiøtz (SKB vælges)
 • Revisor-suppleant: Peter Toft
 • Nicolas deltager som DS konsultent overfor DFA

Eventuelt:

 • Sejl til Ven, holdkapsejlads? Nicolas tilbyder at hjælpe til camps.
 • DS har sejl til 4-5 hold – til holdsejlads (vist på Fyn pt.).
 • Nicolas vil også prøve at finde mulige camp-trænere.
 • Bestyrelsen vil samle stævne-information
  – Feva stævne i maj -> Rungsted.
  – SailExtreme
  – Harboe Cup
  – VSK Grandpri

Menu

Nyhedsbrev